Jaworski Klub Sportowy VORENUS Jawor

STATUT

Jaworskiego Klubu Sportowego „Vorenus”

Rozdział I.

Postanowienie ogólne.

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Jaworski Klub Sportowy „Vorenus”.

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą Miasto Jawor.

§ 3

Klub został utworzony na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach i działa zgodnie
z niniejszym statutem.

§ 4

1. Klub posiada osobowość prawną.

2. Klub działa zgodnie ze statutem, uchwałami i wytycznymi związków sportowych,których sekcje prowadzi.

§ 5

Klub opiera swoją działalność na pracy swoich członków.
Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

§ 6

Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym  profilu działania.

§ 7

Klub używa pieczęci, której treść i wzór określi Zarząd, może posiadać odznakę organizacyjną, odznaczenia honorowe.

§ 8

Dla właściwego realizowania celów statutowych Klub prowadzić działalność poza

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9

Dla wykonywania swych zadań statutowych Klub może tworzyć oddziały i filie. 

§ 10

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa i jest to jej wyłączną działalność zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873).
 2. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona w formie odpłatnej i nieodpłatnej.
 3. Dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Rozdział II.

Cele i środki działania.

§ 11

Ideą Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz podejmowanie działań edukacyjnych, społecznych, charytatywnych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

§ 12

Celem Klubu jest:

 1. planowanie i organizowanie życia sportowego młodzieży kształtującego wszechstronny rozwój ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 3. ochrona i promocja zdrowia,
 4. promowanie turystyki krajoznawczej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 5. organizowanie kursów i szkoleń sportowych,
 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 7. działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy na płaszczyźnie sportowej,
 8. działalność charytatywną,
 9. promocja i organizacja wolontariatu,
 10. prowadzenie działalności redakcyjnej i wydawniczej szerzącej idee Klubu,
 11. współpraca z innymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Klubu,
 12. uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych organizowanych na terenie działania Klubu i poza nim.

§ 13

Klub realizuje swoje cele poprzez następujące formy:

 1. Organizowanie:
 2. tumiejów i gal,
 3. koncertów i innych imprez kulturalnych i rozrywkowych,
 4. obozów sportowych krajowych i zagranicznych,
 5. wycieczek krajowych i zagranicznych,
 6. innych form imprez dozwolonych prawem,
 7. zawodów sportowych,
 8. zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 9. szkoleń, kursów i konferencji,

   II. Udostępnianie:

      1. obiektów będących w posiadaniu klubu,

      2. sprzętu, przyrządów i przyborów będących własnością Klubu.

§ 14

Dla osiągnięcia swoich celów Klub może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób

cznych, których działalność jest zbieżna z celami Klubu.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§ 15

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. uczestników,

3. honorowych,

4. wspierających.

§ 16

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju, jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkami uczestnikami mogą być małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu.
 4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu.
 5.  Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, uznające i wspierające cele klubu,

przyjęte w trybie określonym w ust.1.

§ 17

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

   a)  wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący,

   b) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach        

       określonych przez Zarząd Klubu,

   c) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działalność,

   d) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,

   e) nosić odznakę Klubu oraz posiadać legitymację członkowską.

 • Członkowie — uczestnicy mają wszystkie prawa członków

     i czynnego prawa wyborczego.

 • Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 • Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyłączeniem pkt. 1a i 1c,

§ 18

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

 1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu,
 3. stałego podnoszenia poziomu sportowego,
 4. udziału w zajęciach i zawodach organizowanych przez Klub
 5. regularnego opłacania składki członkowskiej, w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Klubu.

§19

1. Członkostwo ustaje w przypadku:

 1. wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie,
 2. rozwiązania stowarzyszenia,
 3. wykluczenia przez Zarząd Klubu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu
 4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych może być pozbawiony członkostwa przez 

wykreślenie z listy członków w drodze uchwał Zarządu.