Jaworski Klub Sportowy VORENUS Jawor

REGULAMIN STOWARZYSZENIA JAWORSKI KLUB SPORTOWY „VORENUS”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Uczestników – Członków Stowarzyszenia Jaworski Klub Sportowy „VORENUS” 59-400 Jawor,
ul. Metalowców 3 zwanego dalej klubem.

§ 2

Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Członkami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia
o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno – sportowych.

§ 3

Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§ 4

Właściciel Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.

§ 5

Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do zapłaty składki członkowskiej – miesięcznej. Opłata za korzystanie z usług jest uiszczona z góry – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Członkowie, którzy nie uiścili należnych opłat nie są wpuszczani na zajęcia Klubu. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się z regulaminem Klubu, podpisanie formularza osobowego oraz uiszczenie opłaty.

§ 6

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub niekorzystania z usług Klubu. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności składki członkowskiej.

§ 7

Składka członkowska nie może być wykorzystywana przez osoby trzecie. Składka członkowska jest honorowana tylko w danym miesiącu i nie podlega przesunięciu na inny termin. Składka członkowska nie uwzględnia ubezpieczenia.

§ 8

Klub zastrzega sobie prawo, iż może być On nieczynny w okresie świątecznym.

§ 9

Członek jest zobowiązany każdorazowo w przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – poinformować trenera o takim stanie lub zdarzeniu przed zajęciami.

§ 10

Za przedmioty i rzeczy pozostawione na terenie Klubu, JKS „VORENUS” nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy wartościowe członek Klubu wnosi na własną odpowiedzialność, Klub nie prowadzi depozytu dla przedmiotów wartościowych należących do członków Klubu.

§ 11

W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od tego, w którym się przyszło do Klubu – z czystą podeszwą oraz strój sportowy.

§ 12

Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren Klubu zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

§ 13

Stowarzyszenie Jaworski Klub Sportowy „VORENUS” zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz Instruktora. O wszelkich zmianach członkowie będą informowani.

§ 14

Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku
w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.

§ 15

W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu klubu.

§ 16

Członkowie nie mogą prowadzić prywatnych zajęć na terenie Klubu dla innych członków Klubu.

§ 17

Członkowie Klubu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom znajdującym się na terenie Klubu, a także za szkodę i zniszczenia wyrządzone w Klubie.

§ 18

Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Członek odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.

§ 19

Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego, naruszenia zasad współżycia społecznego i porządku na terenie Klubu lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Członek zostanie powiadomiony ustnie przez właściciela. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanej składki ani w całości, ani w części.

§ 20

Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z zajęć świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.

§ 21

Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała, kontuzji lub utraty czy pogorszenia zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu. Klub nie ponosi także odpowiedzialności w przypadku niestosowania się członka do wskazówek i zaleceń trenera.

§ 22

Każdy Członek zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

§ 23

Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku zarejestrowanego podczas treningów dla celów marketingowych Stowarzyszenia.

§ 24

W związku z tym, że wszelkie ochraniacze używane przez uczestników zajęć powinny spełniać określone normy bezpieczeństwa uczestnicy zobowiązani są do zakupu sprzętu (rękawice bokserskie, ochraniacze goleni, ochraniacze zębów).

§ 25

Jeżeli rękawice bokserskie lub ochraniacze nie spełniają norm bezpieczeństwa – są porwane, zużyte, trener ma prawo nie dopuścić do treningu uczestnika zajęć a uczestnik zobowiązany jest do zakupu nowych.

§ 26

Instruktor sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do instruktora Klubu.